Phạm, V. T., Trịnh, L. H., Nguyễn, V. T. và Vũ, X. C. (2023) “Nghiên cứu dự báo biến động bề mặt không thấm khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ dữ liệu Viễn thám và GIS. ”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (56), tr 25–33. doi: 10.54491/jgac.2023.56.682.