Nguyễn, V. T., Trần, X. T., Nguyễn, N. H. và Lê, T. N. (2023) “ tỉnh Hà Nam”., Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (56), tr 42–50. doi: 10.54491/jgac.2023.56.684.