Vương, T. C. và Phạm, H. H. (2023) “Ứng dụng thuật toán LIGHTGBM trong phân loại lớp phủ huyện Đảo Lý Sơn, Việt Nam. ”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (56), tr 51–57. doi: 10.54491/jgac.2023.56.685.