Đặng, Đỗ L. P., Phạm, V. M., Nguyễn, V. T., Phạm, T. M., Nguyễn, T. D. M. và Đỗ, T. N. (2023) “Lập bản đồ và đánh giá ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường lao động dựa trên mạng NƠ-RON hàm cơ sở xuyên tâm”., Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (56), tr 58–64. doi: 10.54491/jgac.2023.56.686.