Phan, T. A. T., Nguyễn, T. K. và Trần, T. L. (2023) “Trích xuất thông tin nguồn nước bề mặt trong đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh từ ảnh Sentinel-2 sử dụng thuật toán phân cụm K-Means”., Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (57), tr 23–30. doi: 10.54491/jgac.2023.57.694.