Trần, X. T., Lê, T. N., Nguyễn, N. H. và Lê, H. C. (2023) “Đánh giá nguy cơ cháy rừng khu vực tỉnh Phú Yên từ dữ liệu viễn thám và GIS trên cơ sở kỹ thuật học máy Random Forest. ”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (57), tr 47–54. doi: 10.54491/jgac.2023.57.697.