[1]
T. M. D. Nguyễn, T. X. Nguyễn, X. T. Trần, M. H. Trần, và V. D. Lưu, “Xử lý phổ ảnh vệ tinh VNREDSat-1”, JGAC, số p.h 28, tr 28–33, tháng 6 2016.