[1]
T. T. Lương, “Đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2014 dựa trên cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ cao hạng II”, JGAC, số p.h 30, tr 17–28, tháng 12 2016.