[1]
X. C. Vũ, “Đề xuất phương pháp tiếp cận xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đa tỷ lệ”, JGAC, số p.h 32, tr 32–40, tháng 6 2017.