[1]
V. H. H. Lê, T. H. Đỗ, và K. L. Vũ, “Nghiên cứu phương pháp phân loại hướng đối tượng trên tư liệu ảnh máy bay không người lái”, JGAC, số p.h 35, tr 38–43, tháng 3 2018.