[1]
P. S. Nguyễn, T. A. Nguyễn, T. . H. Nguyễn, và T. T. Nguyễn, “Ứng dụng ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh”, JGAC, số p.h 39, tr 28–33, tháng 3 2019.