[1]
T. T. Lương, A. Định Nguyễn, T. H. Nguyễn, và V. H. Trần, “Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển”, JGAC, số p.h 43, tr 18–23, tháng 3 2020.