[1]
T. T. Đào Bùi, “Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường khu vực Cẩm Phả - Hạ Long. ”, JGAC, số p.h 7, tr 55–60, tháng 3 2011.