[1]
T. H. T. Bùi, “Khung và hệ quy chiếu trái đất”, JGAC, số p.h 9, tr 43–47, tháng 9 2011.