[1]
T. H. Nguyễn, T. T. Nguyễn, L. L. Lê, và T. Ánh M. Lê, “Nghiên cứu xây dựng dữ liệu tiếng ồn tự động bằng phần mềm Anoise (thử nghiệm tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội)”, JGAC, số p.h 50, tr 22–28, tháng 3 2022.