[1]
X. M. Trần, T. C. Nguyễn, T. K. T. Phạm, T. D. Nguyễn, và T. H. N. Đặng, “Ứng dụng ARCGIS API xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”, JGAC, số p.h 51, tr 56–64, tháng 3 2022.