[1]
H. S. Bùi, T. T. Nguyễn, H. T. Văn, V. T. Vũ, và T. B. P. Đồng, “Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh”, JGAC, số p.h 52, tr 18–25, tháng 6 2022.