[1]
T. T. H. Nguyễn, N. T. Nguyễn, và T. D. M. Nguyễn, “Cảnh báo nguy cơ lũ quét theo lưu vực với ngưỡng mưa ngày lớn nhất tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam”, JGAC, số p.h 52, tr 36–46, tháng 6 2022.