[1]
H. A. Lê, M. D. Nguyễn, V. T. Nguyễn, và X. B. Tô, “Xây dựng hệ thống du lịch thông minh cho tỉnh Hòa Bình”, JGAC, số p.h 52, tr 47–53, tháng 6 2022.