[1]
M. H. Hà, “Nghiên cứu phương pháp đánh giá sự thay đổi của mực nước biển dựa trén các số liệu đo lặp trọng lực tuyệt đối trên các đảo xa”, JGAC, số p.h 1, tr 5–11, tháng 9 2009.