[1]
H. L. Phạm và T. T. Phùng, “Ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao ở một số vùng đồi núi đặc trưng của nước ta”, JGAC, số p.h 1, tr 12–15, tháng 9 2009.