[1]
Đình D. Nguyễn, “Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường”, JGAC, số p.h 1, tr 16–22, tháng 9 2009.