[1]
Đình T. Trần và T. H. Đỗ, “Kiểm định máy quét ảnh sử dụng trong công nghệ đo vẽ ảnh số”, JGAC, số p.h 1, tr 30–32, tháng 9 2009.