[1]
T. H. T. Bùi, “Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô”, JGAC, số p.h 1, tr 37–41, tháng 9 2009.