[1]
L. T. Đinh, T. T. H. Đinh, V. T. Chu, L. H. Trịnh, và T. T. N. Nguyễn, “Xây dựng quy trình xác định một số thông số chất lượng nước từ ảnh viễn thám quang học Sentinel 2 và số liệu quan trắc ”, JGAC, số p.h 53, tr 57–64, tháng 9 2022.