[1]
A. T. Ngô, V. T. Phan, và T. T. V. Nguyễn, “Đánh giá tác động của hạn hán đến đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cát và Phù Mỹ tỉnh Bình Định”, JGAC, số p.h 54, tr 54–64, tháng 12 2022.