[1]
T. H. T. Bùi và T. H. Đỗ, “Xác định độ chính xác trọng lực của mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 khu vực miền Nam Việt Nam”., JGAC, số p.h 56, tr 9–16, tháng 6 2023.