[1]
V. T. Nguyễn, X. T. Trần, N. H. Nguyễn, và T. N. Lê, “ tỉnh Hà Nam”., JGAC, số p.h 56, tr 42–50, tháng 6 2023.