[1]
T. C. Vương và H. H. Phạm, “Ứng dụng thuật toán LIGHTGBM trong phân loại lớp phủ huyện Đảo Lý Sơn, Việt Nam. ”, JGAC, số p.h 56, tr 51–57, tháng 6 2023.