[1]
Đỗ L. P. Đặng, V. M. Phạm, V. T. Nguyễn, T. M. Phạm, T. D. M. Nguyễn, và T. N. Đỗ, “Lập bản đồ và đánh giá ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường lao động dựa trên mạng NƠ-RON hàm cơ sở xuyên tâm”., JGAC, số p.h 56, tr 58–64, tháng 6 2023.