[1]
A. T. Ngô và L. H. M. Võ, “Xác định vùng rủi ro về người do ngập lụt trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định dựa trên công nghệ GIS”, JGAC, số p.h 57, tr 16–22, tháng 9 2023.