[1]
A. T. Nguyễn, “ GIS và phương pháp đánh giá đa tiêu chí”., JGAC, số p.h 57, tr 31–38, tháng 9 2023.