Vũ, X. C. “Đề xuất Quy trình chọn điểm chôn mốc độ Cao quốc Gia mới Cho Khu vực phía Nam”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 24, Tháng Sáu 2015, tr 30-39, doi:10.54491/jgac.2015.24.143.