Lê, T. T. H., T. L. Phạm, V. T. Nguyễn, C. M. Võ, và V. C. Phạm. “Ứng dụng Tư liệu viễn thám xác định Xu hướng Gia tăng bề mặt không thấm ở nông thôn”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 26, Tháng Chạp 2015, tr 28-35, doi:10.54491/jgac.2015.26.159.