Đỗ, T. H. “Giải pháp lựa chọn phương pháp trộn ảnh đối với ảnh vệ Tinh Quang học độ phân giải Cao (WorldView – 2)”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 28, Tháng Sáu 2016, tr 22-27, doi:10.54491/jgac.2016.28.180.