Vũ, X. C. “Đề xuất phương pháp tiếp cận xây dựng Cơ sở dữ liệu bản đồ đa tỷ lệ”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 32, Tháng Sáu 2017, tr 32-40, doi:10.54491/jgac.2017.32.217.