Phạm, V. M., N. T. Nguyễn, Q. T. Bùi, V. Đông Phạm, và M. H. Phạm. “Tác động của mở rộng đô thị đến Di sản văn hóa: Nghiên cứu ở Khu vực quần thể Di tích Huế”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 40, Tháng Sáu 2019, tr 34-41, doi:10.54491/jgac.2019.40.310.