Bùi, H. S., T. T. Nguyễn, H. T. Văn, V. T. Vũ, và T. B. P. Đồng. “Nền tảng Chia Sẻ dữ liệu tài Nguyên Và môi trường thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 52, Tháng Sáu 2022, tr 18-25, doi:10.54491/jgac.2022.52.593.