Lê, H. A., M. D. Nguyễn, V. T. Nguyễn, và X. B. Tô. “Xây dựng hệ thống Du lịch thông Minh Cho tỉnh Hòa Bình”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 52, Tháng Sáu 2022, tr 47-53, doi:10.54491/jgac.2022.52.597.