Đỗ, T. N., T. D. M. Nguyễn, Q. T. Trần, V. T. Nghiêm, và V. M. Phạm. “Định lượng ô nhiễm nước mặt tại thành phố Hội An dựa Trên dữ liệu viễn thám Và Mô hình học máy”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 52, Tháng Sáu 2022, tr 54-64, doi:10.54491/jgac.2022.52.598.