Nguyễn, Đình D. “Ứng dụng Tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản Lý tài Nguyên Và môi trường”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 1, Tháng Chín 2009, tr 16-22, doi:10.54491/jgac.2009.1.619.