Bùi, T. H. T. “Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình Sai lặp để tìm kiếm các trị đo Thô”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 1, Tháng Chín 2009, tr 37-41, doi:10.54491/jgac.2009.1.624.