“Giới thiệu Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ cùng bạn đọc”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 1, Tháng Chín 2009, tr 3, doi:10.54491/jgac.2009.1.630.