Bùi, T. H. T., và T. H. Đỗ. “Xác định độ chính xác trọng lực của Mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 Khu vực miền Nam Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 56, Tháng Sáu 2023, tr 9-16, doi:10.54491/jgac.2023.56.680.