Nguyễn, V. T., X. T. Trần, N. H. Nguyễn, và T. N. Lê. “ tỉnh Hà Nam”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 56, Tháng Sáu 2023, tr 42-50, doi:10.54491/jgac.2023.56.684.