Vương, T. C., và H. H. Phạm. “ Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 56, Tháng Sáu 2023, tr 51-57, doi:10.54491/jgac.2023.56.685.