Đặng, Đỗ L. P., V. M. Phạm, V. T. Nguyễn, T. M. Phạm, T. D. M. Nguyễn, và T. N. Đỗ. “Lập bản đồ Và đánh Giá ô nhiễm tiếng ồn Trong môi trường Lao động dựa Trên mạng NƠ-RON hàm Cơ sở Xuyên tâm”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 56, Tháng Sáu 2023, tr 58-64, doi:10.54491/jgac.2023.56.686.