Phan, T. A. T., T. K. Nguyễn, và T. L. Trần. “Trích xuất thông Tin nguồn nước bề mặt Trong đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh từ ảnh Sentinel-2 sử dụng thuật toán phân cụm K-Means”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 57, Tháng Chín 2023, tr 23-30, doi:10.54491/jgac.2023.57.694.