Nguyễn, A. T. “ GIS Và phương pháp đánh Giá đa Tiêu chí”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 57, Tháng Chín 2023, tr 31-38, doi:10.54491/jgac.2023.57.695.