Lương, Thanh Thạch. “Đánh Giá độ chính xác của Mô hình Quasigeoid quốc Gia khởi đầu VIGAC2014 dựa Trên Cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ Cao hạng II”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 30 (Tháng Chạp 1, 2016): 17–28. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/197.